Personuppgiftspolicy

 

GDPR- General Data Protection Regulation

 Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679). EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter personuppgiftslagen. Förordningen tillämpas från den 25 maj 2018.

 

Behandling av dina personuppgifter

När du registrerar dig för att få pressmeddelanden från WineWorld Sweden lagras de uppgifter du lämnar i WineWorlds kunddatabas. WineWorld kommer att behandla dina personuppgifter för att administrera pressmeddelanden. Behandling av dina personuppgifter sker med stöd av en intresseavvägning baserat på WineWorlds affärsmässiga och kommersiella intressen. Vi har inga samarbetspartners som får ta del av dina uppgifter. Utskicken av pressmeddelanden aktiveras när du accepterar villkoren att ta emot WineWorlds pressmeddelanden via MyNewsdesk.

Om medlemskapet

Kundklubben ägs och drivs av WineWorld Sweden (nedan kallat WineWorld). Medlemskapet är gratis. För att bli medlem skall du lämna ditt namn och din e-postadress. Du kan själv registrera ditt medlemskap på WineWorlds hemsida eller genom andra kanaler som erbjuds av WineWorld. För att bli medlem i kundklubben måste du ha fyllt 20 år.

Våra medlemsförmåner

Som medlem får du ta del av erbjudanden och information som lämnas via e-post, på Wineworlds hemsida och via andra kommunikationskanaler. Det är även ditt ansvar att se till att kundklubben har korrekta person- och kontaktuppgifter, för att säkerställa att förmåner, tilldelningar och inbjudningar kommer fram. Du kan uppdatera dina uppgifter genom att kontakta WineWorld på info@wineworld.se

Dina rättigheter

Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och kommer då inte att få dessa pressmeddelanden. WineWorld kommer att lagra dina personuppgifter så länge som du är prenumerant. Vid uppsägning av prenumerationen kommer dina personuppgifter att raderas snarast, dock senast inom 3 arbetsdagar efter uppsägningen. Dina rättigheter Du kan när som helst aktivera eller avaktivera dig för utskick av våra pressmeddelanden. Du kan även kontakta WineWorld per telefon eller mejl för att avanmäla detta. Se kontaktuppgifter nedan. Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter om dig som WineWorld behandlar och begära att dina uppgifter rättas eller kompletteras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du mailar då till: info@wineworld.se, se även kontaktuppgifter nedan. Under vissa förutsättningar och i enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att (i) begära att dina uppgifter ska raderas, (ii) begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas, (iii) invända mot behandling av dina personuppgifter, inklusive att de inte ska behandlas eller användas för direktmarknadsföring eller analysändamål och (iv) begära att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan i ett elektroniskt format. Om Du har frågor gällande WineWorlds behandling av personuppgifter eller vill åberopa någon av dina rättigheter som beskrivs ovan, kan du skriva eller ringa till WineWorld, se kontaktuppgifter nedan. Om du har klagomål om WineWorlds behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till relevant tillsynsmyndighet.

Mottagare av dina personuppgifter

WineWorld kommer inte att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till annat företag för marknadsföringsändamål. Om leverantörer eller samarbetspartners kommer att behandla dina personuppgifter för WineWorlds räkning, kommer WineWorld ingå ett avtal med sådana leverantörer och samarbetspartners för att säkerställa en hög skyddsnivå och korrekt behandling av dina personuppgifter.

Uppsägning av din prenumeration

Prenumerationen gäller tillsvidare. Du kan när som helst säga upp prenumerationen med omedelbar verkan. Se kontaktuppgifter nedan. WineWorld kan även säga upp din prenumeration vid misstanke om missbruk av prenumerationen. WineWorld är inte ansvariga för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, upplopp eller liknande omständigheter. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout eller liknande gäller även om WineWorld själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. WineWorld är heller inte skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om WineWorld varit normalt aktsam.

Våra kontaktuppgifter och personuppgiftsansvarig

WineWorld är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enighet med vad som nämnts ovan.

WineWorlds kontaktuppgifter är följande:

WineWorld AB Regeringsgatan 109
111 39 Stockholm
Org.nr: 5566159264
Telefon: 08-662 18 00
info@wineworld.se